Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.30, DATË 6.7.2006 MBI VENDOSJEN E RREGULLAVE TË DETAJUARA PËR KAMPIONIMIN ZYRTAR DHE MONITORIMIN E DISA SUBSTANCAVE E MBETJEVE NË KAFSHËT E GJALLA DHE NË PRODUKTET E TYRE