Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.335, DATË 03.12.2012 PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË RAPORTIMIT TË MENJËHERSHËM TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE NË KAFSHË DHE LISTËN E SËMUNDJEVE TË LAJMËRUESHME NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË