Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR 348, DATË 14.12.2012 PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE MBIKËQYRËSE, ÇRRËNJOSËSE DHE STATUSIT “I LIRË NGA SËMUNDJET” , TË ZONAVE KU RRITEN KAFSHËT UJORE DHE NDARJEVE TË TYRE