Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.349, DATË 14.12.2012 PËR MIRATIMIN E FORMATEVE STANDARD PËR VENDOSJEN E GJOBËS