Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.353, DATË 21.12.2011 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI DISA KUSHTE, LIDHUR ME SËMUNDJET AUJEZKUT, NË TREGTINË E DERRAVE DHE KRITERET E DHËNIES SË INFORMACONIT PËR KËTË SËMUNDJE”