Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.354, DATË 21.12.2011 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI MBROJTJEN E KAFSHËVE GJATË TRANSPORTIT”