Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.355, DATË 21.12.2012 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR TË ARRITUR DHE MBAJTUR TERRITORIN E VENDIT TË LIRË NGA SËMUNDJA E MURTAJËS KLASIKE TË DERRIT”