Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.356, DATË.27.07.2017 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KUSHTET E SHËNDETIT TË KAFSHËVE QË ZBATOHEN NË TREGTINË E KAFSHËVE TË LLOJIT DHEN DHE DHI”