Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.357, DATË 21.12.2011 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KUSHTET E TREGTIMIT DHE TË PËRDORIMIT NË KAFSHË TË DISA LËNDËVE ME VEPRIM HORMONAL OSE TIREOSTATIK DHE TË BETA-AGONISTËVE”