Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.404, DATË 15.11.2007 PËR MIRATIMIN E MANUALIT DIAGNOSTIKUES QË VENDOS PROCEDURAT DIAGNOSTIKUESE, METODAT E MARRJES SË KAMPIONEVE DHE KRITERET PËR VLERËSIMIN E TESTEVE LABORATORIKE QË KONFIRMOJNË MURTAJNË KLASIKE TË DERRAVE