Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.406, DATË 10.10.2019 PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES MBI VENDOSJEN E KRITEREVE PËR PLANET KOMBËTARE PËR PËRSHPEJTIMIN E ÇRRËNJOSJES SË BRUCELOZËS, TUBERKOLOZIT DHE LEUKOZËS ENZOOTIKE NË GJEDH”