Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.406, DATË 19.9.2008 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI MASAT VETERINARE PËR KONTROLLIN E SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”