Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.406, DATË 8.10.2020 “PËR MASAT PËR ULJEN E PREVALENCËS SË DISA SEROTIPEVE TE SALMONELLA NË PULAT NË PËR PRODHIMTARI VEZËSH GALLUS GALLUS”