Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.407, DATË 19.8.2008 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI IMPLEMENTIMIN E RREGULLORES NR1, DATË 07.05.2000 NË LIDHJE ME MATRIKUJT, PASHAPORTËN DHE REGJISTRIN E FERMËS”