Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 412, DATË 20.09.2022 “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT KOMBËTAR TË MBIKËQYRJES SE INFLUENCËS AVIARE”