Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.417, DATË 26.8.2014 PËR MIRATIMIN E CERTIFIKATËS SHËNDETËSORE PËR IMPORTIN E KËRMIJVE PËR KONSUM NJERËZOR NGA REPUBLIKA E SERBISË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË