Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 461, DATË 30.10.2018 PËR KONTROLLIN E KAFSHËVE TË GJALLA, SUBJEKTEVE TË TREGTIMIT ME SHUMICË TË BARNAVE VETERINARE, FARMACIVE VETERINARE DHE KLINIKAVE VETERINARE