Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.5, DATË 09.01.2012 PËR PËRDITËSIMIN E CERTIFIKATAVE VETERINARE, TË CILAT SHOQËROJNË NGARKESAT E USHQIMEVE ME ORIGJINË SHTAZORE SI DHE NGARKESAT E USHQIMEVE PËR KAFSHË PRODHUESE TË USHQIMIT DHE TË CILAT HYJNË NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË