Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.5005, DATË 7.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI PROBLEMET SHËNDETËSORE QË PREKIN TREGTINË E GJEDHIT TË DERRAVE”