Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHER NR.538, DATË 21.11.2014 PËR “NIVELIN MINIMAL TË KONTROLLEVE TË KRYER NË LIDHJE ME IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E DELEVE DHE DHIVE”