Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.684, DATË 19.12.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KUSHTET MJEKËSORE VETERINARE DHE TË MBARËSHTIMIT QË ZBATOHEN NË LËVIZJEN DHE IMPORTIN E NJËTHUDNRAKËVE”