Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.118 DT2.3.2023 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR FUNKSIONIMIN E KLINIKES DHE SPITALIT VETERINAR”