Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHRI Nr. 85, DATE 17.02.2023”PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KONTROLLIN ZYRTAR MBI PËRDORIMIN E SUBSTANCAVE FARMAKLOGJIKISHT AKTIVE TË AUTORIZUARA SI PRODUKTE MJEKËSORE VETERINARE OSE SI ADITIVË PËR USHQIMET PËR KAFSHË DHE MBETJET E TYRE SI DHE MBI PËRDORIMIN E SUBSTANCAVE FARMAKOLOGJIKISHT AKTIVE TË NDALUARA, QË PËRDOREN NË KAFSHËT QË PRODHOJNË USHQIM DHE MBETJET E TYRE , PËR ZBATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË MONITORIMIT TË MBETJEVE”