Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

VENDIM NR. 408, DATË 8.5.2013 PËR DËMSHPËRBLIMIN PËR KAFSHËT E ELIMINUARA