Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

VENDIM NR. 907, DATË 18.11.2020 PËR KOSTOT DHE MËNYRËN E MBULIMIT TË SHPENZIMEVE TË SISTEMIT TË IDENTIFIKIMIT TË KAFSHËVE DHE TË REGJISTRIMIT TË FERMAVE BLEGTORALE