Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Certifikatat e Lëvizjes së Kafshëve, për vitin 2022 janë lëshuar 50322 copë

Lëvizja e kafshëve drejt tregjeve, kullotave apo nga njëra fermë në tjetrën, me apo pa ndryshim pronari, duhet gjithmonë të shoqërohet me Certifikatën e Lëvizjes së Kafshëve. Ky dokument garanton gjurmueshmërinë e kafshës dhe sigurinë ushqimore.

Certifikata e Lëvizjes së Kafshëve është e vlefshme për 3 ditë nga data e lëshimit. Është veterineri zyrtar ai që lëshon certifikatën në çastin e ngarkimit të kafshëve dhe shoqëron lëvizjen e tyre deri në destinacion.

AKVMB ka vënë në shërbim të blegtorëve një veteriner zyrtar nga çdo Njësi Administrative për të lehtësuar procedurat e pajisjes së kafshëve me Certifikatë Lëvizjeje.  Për vitin 2022 janë lëshuar 50322 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐋𝐞̈𝐯𝐢𝐳𝐣𝐞 në të gjithë vendin.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja