Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gëzuar Ditën e Tokës

Dita e Tokës ka si qëllim që të demonstrojë mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit. Shëndeti i kafshëve, njerëzve, bimëve dhe tokës (mjedisit) janë shumë të lidhura me njëri-tjetrin.

AKVMB në vazhdimësi bën fushata ndërgjegjësimi tek blegtorët dhe bujqit, për të respektuar me përpikmëri protokollet e asgjësimit të ambalazheve të PMB dhe PMV, për të shmangur ndotjen e tokës dhe burimeve ujore.

AKVMB iu bën thirrje kultivuesve të kulturave bujqësore dhe blegtorëve që të respektojnë mënyrat e asgjësimit të ambalazheve të PMV dhe PMB, pasi në të kundërt mund të jenë faktorë në ndotjen e tokës; ujërave nëntokësore dhe burimet. 

Fermerët mund t’i kthejnë ambalazhet e PMB dhe PMV tek furnizuesi, i cili i asgjëson sipas rregullave të mjedisit, por mund të asgjësohen edhe nga vetë përdoruesi.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse