Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi rëndësinë e lëshimit të Certifikatës së Lëvizjes së Kafshëve

Lëvizja e kafshëve drejt tregjeve, kullotave apo nga njëra fermë në tjetrën, me apo pa ndryshim pronari, duhet gjithmonë të shoqërohet me Certifikatën e Lëvizjes së Kafshëve.
Ky dokument, i cili lëshohet nga veterineri zyrtar i AKVMB garanton gjurmueshmërinë e kafshës dhe sigurinë ushqimore.
Certifikata e Lëvizjes së Kafshëve është e vlefshme për 3 ditë nga data e lëshimit. Është veterineri zyrtar ai që lëshon certifikatën në çastin e ngarkimit të kafshëve. Për muajin shkurt 2024 janë lëshuar në total 3491 Certifikata.

Shpërndaje:

Lajme të tjera