Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Lëshimi i Certifikatave Fitosanitare në janar-shtator

Asnjë produkt bimor nuk mund të dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë nëse nuk është i pajisur me Certifikatë Fitosantiare.  Ky dokument shërben për të vërtetuar pastërtinë nga dëmtuesit karantinorë. 

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve është përgjegjës për monitorimin dhe kontrollin e gjendjes fitosanitare të bimëve dhe produkteve me origjinë bimore që eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian, e më gjerë.

Gjithashtu  agronomët tanë certifikojnë nga ana fitosanitare edhe materialin mbjellës dhe shumëzues bimor. Për  periudhën janar-shtator janë lëshuar në total 𝟏𝟒𝟏𝟒𝟖 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐅𝐢𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 për eksport, ri-eksport dhe të brendshme.

Shpërndaje:

Lajme të tjera