REGJISTRI I DËSHMIVE TË AFTËSISË

 

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
AUTORITETI KOMBËTAR I VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE
 

 

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Korçë

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Berat

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Dibër

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Durrës

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan