Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Për të qenë të sigurt se çfarë konsumoni, verifikoni në njësitë e tregtimit të mishit vulat zyrtare të mishit të AKVMB

Për të qenë të sigurt se çfarë konsumoni, verifikoni në njësitë e tregtimit të mishit vulat zyrtare të mishit të AKVMB. Kur vula mungon, refuzoni që të blini mish!
Veterinerët zyrtarë të konrollit janë përgjegjës për kontrollin para dhe pas therjes së kafshëve që vijnë në thertore deri në vulosjen e mishit te tyre.
Nëse një kafshë shkon në thertore pa numrin individual të identifikimit dhe certifikatën shëndetësore të lëvizjes, veterineri i AKVMB nuk lejon therjen e saj.
Secila prej thertoreve ka një kod unik, gjë që bën të mundur gjurmueshmërinë e mishit që lejohet të tregtohet për konsum njerëzor.
Për Qarkun e Fierit vulat kanë një kod specifik për çdo thertore: AL AKVMB Fier, 01/02/03/04/05/06/07/08/09.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse