Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Përdorimi i PMB-ve në ferma, kujdesi që duhet të tregohet

   

Përdorimi i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve mundëson rritjen e sasisë dhe cilësisë së prodhimit bujqësor. Përveç anës pozitive që lidhet me rritjen e rendimentit të bimëve bujqësore dhe cilësisë së prodhimit, shoqërohet edhe me ndikime negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut, sidomos në rastet kur përdorimi i tyre prej përdoruesve kryhet në mënyrë të pakontrolluar, pa u mbështetur në të dhënat e etiketës së produktit dhe rekomandimet e specialistëve të fushës që mbështeten në protokollet e miratuara për këtë qëllim.

Në vendin tonë ekziston një kuadër ligjor mbi regjistrimin, importin, tregtimin, transportin, ruajtjen, magazinimin dhe përdorimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve (PMB) dhe është i përafruar me legjislacionin e BE-së.

Në Shqipëri lejohen të regjistrohen, importohen e tregtohen vetëm PMB-të që janë të regjistruara dhe lejuara për tregtim e përdorim së paku në një vend të BE-së.

Përmbajtja e lëndeve aktive në formulim, kushtet e ruajtjes dhe përdorimit duhet të jenë në përputhje me përcaktimet në etiketën e produktit dhe përcaktimet në dokumentin e regjstrimit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja