Matrikullimet për vitin 2022

0
Gjedh
0
Të imta
0
Matrikullime të imta për therje
0
Regjistrim i fermave të reja
0
Certifikata për lëvizjen e kafshëve në vitin 2022