Paketa higjenike (modalitetet e therjes)

Udhëzim nr. 17, datë: 24.9.2021 “Mbi kërkesat specifike të higjienës për mishin dhe produktet e mishit”