Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Rëndësia e lëshimit të Certifikatave për lëvizjen e kafshëve

Lëvizja e kafshëve drejt tregjeve, kullotave apo nga njëra fermë në tjetrën, me apo pa ndryshim pronari, duhet gjithmonë të shoqërohet me Certifikatën e Lëvizjes së Kafshëve.

Ky dokument, i cili lëshohet nga veterineri zyrtar i AKVMB garanton gjurmueshmërinë e kafshës dhe sigurinë ushqimore.

Certifikata e Lëvizjes së Kafshëve është e vlefshme për 3 ditë nga data e lëshimit. Është veterineri zyrtar ai që lëshon certifikatën në çastin e ngarkimit të kafshëve dhe shoqëron lëvizjen e tyre deri në destinacion. Për muajin prill 2024 janë lëshuar në 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝟑𝟕𝟓𝟒 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐚.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse