Tarifat e shërbimit janë: (në lekë)

Shërbimet Sasia Çmimi

 • për kontrollet dokumentare për ngarkesë 500
 • për kontrollet e identitetit për ngarkesë
  • deri te një madhësi e një kamioni, e një vagoni 500 hekurudhe, ose e një kontejneri të një madhësie të krahasueshme
 • më i madh se madhësia e mësipërme 1000
  për kontrollet fitosanitare, sipas specifikimeve të mëposhtme:
  • copa, fidanë (përveç materialit riprodhues pyjor), bimë të për ngarkesë reja luleshtrydhesh ose perimesh – deri 10 000 në numër 2000
  • për çdo 1 000 njësi shtesë 100
  • çmimi maksimal 3000
  • shkurre, pemë (të ndryshme nga pema e Krishtlindjeve), për ngarkesë bimë të tjera drunore nga fidanishtja përfshirë materialin – deri 1 000 në numër 2000 riprodhues pyjor (i ndryshëm nga fara) – për çdo 100 njësi shtesë 100
  • çmimi maksimal 3000
  • bulba, drithë kokërr, rizoma, tuberë, të planifikuara për për ngarkesë

mbjellje (të ndryshëm nga tuberët e patates) – deri 200 kg peshë 2000
për çdo 10 kg shtesë 100
çmimi maksimal 3000
fara, kultura indore për ngarkesë
deri 100 kg peshë 500
për çdo 10 kg shtesë 100
çmimi maksimal 1000
bimë të tjera të planifikuara për mbjellje, të pa specifikuara për ngarkesë në këtë tabelë – deri në 5 000 në numër 1000
për çdo 100 njësi shtesë 100
çmimi maksimal 2000
lule të prera Për ngarkesë
deri në 20 000 në numër 1000
për çdo 1 000 njësi shtesë 100
çmimi maksimal 2000
degë me gjethe, pjesë e konifereve (të ndryshme nga pemët për ngarkesë e prera të Krishtlindjes) – deri 100 kg peshë 1000
për çdo 100 kg shtesë 100
çmimi maksimal 2000
pemë të prera Krishtlindjesh për ngarkesë
deri 1 000 në numër 1000
për çdo 100 njësi shtesë 100
çmimi maksimal 2000
gjethe bimësh, të tilla, si bimë medicinale, erëza dhe për ngarkesë perime gjethore – deri 100 kg peshë 1000
për çdo 10 kg shtesë 100
çmimi maksimal 2000
fruta, perime (të ndryshme nga perimet gjethore) për ngarkesë
deri 25 000 kg peshë 1000
për çdo 1 000 kg shtesë 100
tubera patate Përlot
deri 25 000 kg peshë 2000
për çdo 25 000 kg shtesë 2000
dru (i ndryshëm nga lëvore) për ngarkesë
deri 100 m3 vëllim 1000
për çdo m3 shtesë 100
tokë dhe terren rritës, lëvore për ngarkesë
deri 25 000 kg peshë 1000
për çdo 1 000 kg shtesë 100
çmimi maksimal 2000
drithë (kokërr) për ngarkesë
deri 25 000 kg peshë 1000
për çdo 1 000 kg shtesë 100
çmimi maksimal 4000
bimë ose produkte bimore të paspecifikuara në këtë tabelë për ngarkesë 2000
Ku një ngarkesë nuk përbëhet ekskluzivisht nga produkte sipas përshkrimit në kreun përkatës, ato pjesë që konsistojnë në produkte që vijnë sipas përshkrimit në kreun përkatës (lot ose lote) duhet të trajtohen si ngarkesë e veçantë.