Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Vulosja e mishit/AKVMB, kontrolle në të gjitha njësitë e therjes së mishit

Njësitë tregtare të mishit nuk mund të tregtojnë mish pa vulën e sigurisë, të lëshuar nga AKVMB.

Veterinerët tanë nuk lejojnë futjen në thertore të kafshëve që janë të pamatrikulluara, apo që nuk janë të pajisura me certifikatën shëndetësore të lëvizjes.

Kjo mbyllje e ciklit të prodhimit shtazor plotëson kontrollin shëndetësor dhe mirëqenies së kafshëve nga lindja deri në produkt.

Për të verifikuar përmbushjen ose jo të përgjegjësive, specialistët e Drejtorisë së Përgjithshme të AKVMB kanë bërë kontrolle intensive në  thertoret që operojnë në vend, duke marrë masa ndaj atyre subjekteve që kanë kryer shkelje.

Shpërndaje:

Lajme të tjera